Om os


Om os


Velkommen til Fredericia Jazzklub, hvor du kan komme og nyde glad og traditionel New Orleans Jazz.


Fredericia Jazzklub blev stiftet 15. januar 1987 og har siden haft over 40 arrangementer om året. Takket være en stor medlemsskare, en god publikumsopbakning og mange trofaste og frivillige hjælpere er Fredericia Jazzklub én af de største og bedst fungerende jazzklubber i Danmark.


Fredericia Jazzklub byder på mange forskellige arrangementer, for eksempel forårsbal, jazz & ost, og et væld af populære frokostjazz'er og især bør nævnes den årlige 6. Juli Jazz festival.


Dit medlemskab er en betingelse for, at vi kan afholde denne vifte af så mangfoldige arrangementer. Så hvis du fortsat ønsker en masse god jazzmusik til Fredericia, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i Fredericia Jazzklub. Det koster kun 150,- kr. pr. person om året.


Medlemskab af Fredericia Jazzklub giver dig også adgang til alle arrangementer i Tøjhuset, arrangeret af Fredericia Live,  til medlemspris.

 

 

Vedtægter for Fredericia Jazzklub

 

§ 1 NAVN

 

Fredericia Jazzklub

Hjemsted: Fredericia Kommune§ 2 FORMÅL

 

Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskabet til Jazz gennem

afholdelse af koncerter og arrangementer fortrinsvis i Fredericia Kommune.§ 3 MEDLEMSKAB

 

Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig formålsparagraffen.§ 4 KONTINGENT

 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, betales forud og

forfalder 1. januar.§ 5 GENERALFORSAMLING

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts

måned og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved

annoncering i den lokale presse.

 

Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse

3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkommende forslag

5. Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter

8. Valg af en revisor

9. Valg af to revisorsuppleanter

10. Eventuelt

 

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset

antal fremmødte.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt

være bestyrelsen i hænde senest en uge før varslede dato.§ 6 VEDTÆGTSÆNDRINGER

 

Vedtægtsændringer kan kun foretages på klubbens generalforsamling.

 

Generalforsamling afgør ved 2/3 majoritet af de afgivne stemmer de

forslag, som ifølge dagsordenen fremlægges til afstemning.§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Ekstraordinær generalforsamling kan efter skøn indkaldes af bestyrelsen,

eller hvis 1/3 dog mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer

indsender begrundet skriftlig begæring herom til bestyrelsen.

 

Den forlangte ekstraordinære generalforsamling skal finde sted

senest seks uger efter begæringens modtagelse og skal varsles med mindst

14 dages frist ved annoncering i den lokale presse.

 

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt

1/3 af medlemmerne er mødt op, eksklusive bestyrelsen.

 

Det er et krav, at alle underskriverne er til stede.

 

I modsat fald skal der snarest indkaldes til en ny ekstraordinær

generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

stemmeberettigede medlemmer.§ 8 ADGANG TIL GENERALFORSAMLING

 

Ethvert medlem af Fredericia Jazzklub har adgang til generalforsamlingen.

 

Stemmeberettigede og valgbare er kun de, der har været medlemmer i

mindst 3 uger.

 

Gyldigt medlemsbevis skal forevises på forlangende.§ 9 AFGØRELSER PÅ GENERALFORSAMLING

 

Forslag afgøres ved almindelige stemmeflertal.

 

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 

Ved personvalg foretages omvalg.

 

Afstemningsformen fastsættes af dirigenten; dog skal der stemmes

skriftligt, såfremt blot ét medlem begærer det.

 

Medlemmer kan kun stemme ved personligt fremmøde.§ 10 BESTYRELSEN

 

Klubben ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges for en

toårig periode på den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis tre ad gangen i lige og fire ad

gangen i ulige år og kan genvælges.

 

To suppleanter vælges for en etårig periode og kan genvælges.

 

Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten det

udtrædende medlems valgperiode.

 

Ikke tilstedeværende personer kan opstilles ved valg, hvis der er afgivet

skriftligt tilsagn om opstilling.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde med

formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og hvor mange

bestyrelsesmedlemmer, der skal være til stede, for at et bestyrelsesmøde

er beslutningsdygtigt.

 

Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsudvalg til behandling af specielle

spørgsmål og gennemførelse af arrangementer.

 

Bestyrelsen disponerer over klubbens indtægter og formue.

 

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende

bestyrelsesmøder uden at have meddelt lovligt forfald til et andet

bestyrelses medlem, udtræder vedkommende af bestyrelsen og erstattes af

en suppleant.

 

Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv.§ 11 REGNSKAB OG REVISION

 

Den årlige generalforsamling vælger uden for bestyrelsen to revisorer for en

toårig periode.

De vælges på skift i lige og ulige år.

Genvalg kan finde sted.

 

To revisorsuppleanter vælges for en etårig periode og kan genvælges.

Revisorerne skal revidere regnskabet.

 

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Kassereren fører regnskabet, som afsluttes én gang årligt. Regnskabet skal

være revideret og tilgængeligt senest fem dage før generalforsamlingens

afholdelse.§ 12 ÆRESMEDLEMMER

 

Til æresmedlemmer kan bestyrelsen med generalforsamlingens

godkendelse ved almindeligt stemmeflertal udnævne personer, der har gjort

sig særligt fortjent dertil.

 

Æresmedlemmer er kontingentfri.§ 13 TEGNING 0G HÆFTELSE

 

Klubben forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formand og

et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til klubben til enhver

tid tilhørende formue.

 

Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse

over for tredjemand.§ 14 OPLØSNING

 

Klubben kan kun opløses på en til formålet indkaldt generalforsamling, som

er varslet med mindst 14 dage ved annoncering i den lokale presse.

 

Opløsning godkendes ved 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

Generalforsamlingen træffer beslutning om måden, hvorpå afviklingen skal

foregå.

 

Foreningens midler skal efter foreningens opløsning anvendes til gavn for

børns og unges musiske udvikling i Fredericia Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 1995 i Fredericia

Revideret på generalforsamlingen den 27, februar 2001 i Fredericia

Revideret på generalforsamlingen den 25. februar 2004 i Fredericia