Vedtægter

§ 1 NAVN  Fredericia Jazzklub Hjemsted: Fredericia Kommune.

§ 2 FORMÅL  Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskabet til jazz gennem afholdelse af koncerter og arrangementer fortrinsvis i Fredericia Kommune.

§ 3 MEDLEMSKAB  Som medlem kan optages enhver, der kan tilslutte sig formålsparagraffen.

§ 4 KONTINGENT  Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, og betales løbende for 1 år ad gangen.

§ 5 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse. Dagsorden er som følger: 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse

3. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkommende forslag

5. Bestyrelsen fremlægger budget og kontingent for det kommende år til godkendelse,

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter

8. Valg af en revisor

9. Valg af to revisorsuppleanter

10. Eventuelt Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge før varslede dato.

§ 6 VEDTÆGTSÆNDRINGER  Vedtægtsændringer kan kun foretages på klubbens generalforsamling. Generalforsamling afgør ved 2/3 majoritet af de afgivne stemmer de forslag, som ifølge dagsordenen fremlægges til afstemning.

§ 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling kan efter skøn indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 dog mindst 25 af de stemmeberettigede medlemmer indsender begrundet skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Den forlangte ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest seks uger efter begæringens modtagelse og skal varsles med mindst 14 dages frist ved annoncering i den lokale presse. Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 1/3 af medlemmerne er mødt op, eksklusive bestyrelsen. Det er et krav, at alle underskriverne er til stede. I modsat fald skal der snarest indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 8 ADGANG TIL GENERALFORSAMLING Ethvert medlem af Fredericia Jazzklub har adgang til generalforsamlingen. Stemmeberettigede og valgbare er kun de, der har været medlemmer i mindst 3 uger. Gyldigt medlemsbevis skal forevises på forlangende.

§ 9 AFGØRELSER PÅ GENERALFORSAMLING Forslag afgøres ved almindelige stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved personvalg foretages omvalg. Afstemningsformen fastsættes af dirigenten; dog skal der stemmes skriftligt, såfremt blot ét medlem begærer det. Medlemmer kan kun stemme ved personligt fremmøde.

§ 10 BESTYRELSEN Klubben ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som vælges for en toårig periode på den årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne afgår skiftevis tre ad gangen i lige og fire ad gangen i ulige år og kan genvælges. To suppleanter vælges for en etårig periode og kan genvælges. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten det udtrædende medlems valgperiode. Ikke tilstedeværende personer kan opstilles ved valg, hvis der er afgivet skriftligt tilsagn om opstilling. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være til stede, for at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt. Bestyrelsen kan nedsætte aktivitetsudvalg til behandling af specielle spørgsmål og gennemførelse af arrangementer. Bestyrelsen disponerer over klubbens indtægter og formue. Udebliver et bestyrelsesmedlem fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at have meddelt lovligt forfald til et andet bestyrelses medlem, udtræder vedkommende af bestyrelsen og erstattes af en suppleant. Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

§ 11 REGNSKAB OG REVISION Den årlige generalforsamling vælger uden for bestyrelsen to revisorer for en toårig periode. De vælges på skift i lige og ulige år. Genvalg kan finde sted. To revisorsuppleanter vælges for en etårig periode og kan genvælges. Revisorerne skal revidere regnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet, som afsluttes én gang årligt. Regnskabet skal være revideret og tilgængeligt senest fem dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12 ÆRESMEDLEMMER Til æresmedlemmer kan bestyrelsen med generalforsamlingens godkendelse ved almindeligt stemmeflertal udnævne personer, der har gjort sig særligt fortjent dertil. Æresmedlemmer er kontingentfri.

§ 13 TEGNING 0G HÆFTELSE Klubben forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse personlig hæftelse over for tredjemand.

§ 14 OPLØSNING Klubben kan kun opløses på en til formålet indkaldt generalforsamling, som er varslet med mindst 14 dage ved annoncering i den lokale presse. Opløsning godkendes ved 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Generalforsamlingen træffer beslutning om måden, hvorpå afviklingen skal foregå. Foreningens midler skal efter foreningens opløsning anvendes til gavn for børns og unges musiske udvikling i Fredericia Kommune. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 1995 i Fredericia

Revideret på generalforsamlingen den 27, februar 2001 i Fredericia

Revideret på generalforsamlingen den 25. februar 2004 i Fredericia.

Revideret på generalforsamlingen den 25. maj 2021 i Fredericia